HRM praktijkmonitor

De HRM praktijkmonitor

De HR monitor is een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. Het onderzoek ‘HRM-praktijkmonitor’ heeft als doel inzicht te krijgen in de huidige HR-functie, de ontwikkelingen die zich daarin voordoen en de verwachtingen daarover, alsmede in de benodigde competenties van HR-professionals.

Het veldwerk wordt gedaan door derde en vierdejaarsstudenten in het kader van hun stage-opdracht.

Ben je onderzoeker, docent, student of HR professional, en wil je op de een of andere manier informatie over de HR monitor, neem dan contact op met Sjoerd Peters, hij coördineert de monitor.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder hogescholen.
Avans Hogeschool, Saxion, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Inholland en Windesheim hebben in 2015 deelgenomen. Het veldwerk wordt gedaan door derde en vierdejaarsstudenten in het kader van hun stage-opdracht. De stagiaires vragen allereerst een HR-professional  om een enquête in te vullen. De stagiaires gebruiken de ingevulde enquête als basis voor het vervolg. Dat bestaat in eerste instantie uit een verdiepend interview met dezelfde HR-professional. Daarna nemen zij een interview af bij de leidinggevende van de HR-professional en bij een lijnmanager.

Het onderzoek van de HRM-praktijkmonitor wordt jaarlijks herhaald. Daardoor kan op termijn inzicht worden verkregen in de ontwikkeling in de HR- functie. De resultaten van het onderzoek worden ingebracht in het Landelijk Overleg Opleidingen HRM (LOOHRM), dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van het opleidingsprofiel, het zogeheten Format 2012+, 2016+ etc. Dat gebeurt om de vier jaar. Langs deze weg dragen we bij aan de fundering van het toekomstig curriculum van de opleidingen. Vanaf het najaar van 2016 zullen ook partners uit het buitenland mee gaan doen aan dit onderzoek.

Overzicht van de rapportages vanuit de HR-monitor
Artikelen